بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان - به همراه پرسشنامه

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان - به همراه پرسشنامه
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 199

حجم فایل (به کیلوبایت) : 5245

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 11000 تومان

خرید و دانلود

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان - به همراه پرسشنامه


چکیده فارسی:

 

با عنایت به اینکه با تاسیس هرسازمان فرهنگ درآن شکل می گیرد و از طرفی فرهنگ سازمانی بـر بهـروری نیـروی انسانی که از مهمترین منابع هرسازمان است مؤثر است و نیز ارائه خدمات بهتراز طریق نیـروی انـسانی صـورت مـی پذیرد لذا شناسایی ارتباط بین فرهنگ سازمان ی و بهره وری در شرکتهای خدمات انرژی در اسـتان کردسـتان مـورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق بر حسب هدف کـاربردی و بـر اسـاس شـیوه گـردآوری داده هـا توصـیفی از نـوع پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. در روش تحقیق توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یـا پدیـده هـای مـورد بررسی است و روش پیمایشی به عنوان یکی از زیر بخشهای روش تحقیق توصیفی بـرای بررسـی توزیـع ویژگیهـای جامعه آماری بکار می رود . در این پژوهش نیز محقق بـه توصـیف و بررسـی میـزان بکـارگیری ارتبـاط فرهنـگ سازمانی بر بهره وری کارکنان در شرکت های خدمات انرزی در استان کردستان می پـردازد. بـا توچـه بـه مطالـب بدست آمده براساس مدل دنیسون و تایید هر چهار فرضیه مشاهده گردید که فرهنگ سازمانی و ابعـاد آن از جملـه عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های خدمات انرژی در استان کردستان بوده و بـا توجـه بـه نتـایج حاصل از این تحقیق می توان پیشنهاداتی را برای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در این شرکت ها ارائه داد.

فهرست نمودارها

 

نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان..................................................................................

101

نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان..........................................................................................

103

نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به سایقه پاسخ دهندگان......................................................................................

104

نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان...................................................................

106

نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به سمت سازمانی پاسخ دهندگان.....................................................................

107

نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان........................................................................

109

نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به محل خدمت پاسخ دهندگان..........................................................................

110

نمودار توزیع د نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان............................................

112

نمودار توزیع د نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت استقرار پاسخ دهندگان........................................

113

نمودار ابعاد فرهنگ سازمانی بین شرکتهای مورد مطالعه............................................................................................

114

نمودار ابعاد بهره وری نیروی انسانی بین شرکتهای مورد مطالعه...............................................................................

116

نمودار نرمال بودن باقیمانده ها..........................................................................................................................................

142

نمودار بهره وری نیروی انسانی بر اساس نوع شرکت....................................................................................................

154

نمودار فرهنگ سازمانی بر اساس نوع شرکت.................................................................................................................

156

.

 

 

فهرست

 

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

 

-1 -1 مقدمه............................................................................................................................................

2...........

-1 -2

تعریف موضوع.........................................................................................................................................

2

-1 -3

دلایل انتخاب موضوع- ضرورت و اهمیت.........................................................................................

5

-1 -4

مزایایی که این موضوع در بردارد.......................................................................................................

6

-1 -5

بیان مساله...............................................................................................................................................

6

-1 -6

روش پژوهش........................................................................................................................................

10

-1 -7

سوال های تحقیق...............................................................................................................................

10

-1 -8

فرضیات تحقیق....................................................................................................................................

11

-1 -9

اهداف تحقیق.......................................................................................................................................

11

-1 -10

محدودیتهای تحقیق........................................................................................................................

13

1 -11 واژه های کلیدی.................................................................................................................................

13

1 -12 تعاریف عملیاتی فرهنگ سازمانی...................................................................................................

13

-1 -13

تعاریف عملیاتی بهره وری.............................................................................................................

15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

-2 -1

مفهوم فرهنگ......................................................................................................................................

18

-2 -2

تعریف فرهنگ.....................................................................................................................................

21

-2 -3

ویژگیهای فرهنگ...............................................................................................................................

26

-2 -4

مفهوم فرهنگ سازمانی......................................................................................................................

28

-2 -5 سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی................................................................................................

34

-2 -6 شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی........................................................................................................

36

-2 -7 فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف........................................................................................................

40

-2 -8

انواع فرهنگ سازمانی.........................................................................................................................

42

-2 -9

ابعاد سازمانی........................................................................................................................................

47

-2 -10

ویژگیهای فرهنگ سازمانی............................................................................................................

50

-2 -11 بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون...............................................................

53

-2 -12 چهار رکن فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون..........................................................................

53

-2 -13 سابقه و تاریخچه بهره وری............................................................................................................

54

-2 -14

تعریف بهره وری...............................................................................................................................

56

-2 -15 عوامل مؤثر در افزایش بهره وری..................................................................................................

58

 

 

-2 -16

بهره وری نیروی انسانی......................................................................................................................

63

-2 -17

فرهنگ بهره وری.................................................................................................................................

70

-2 -18 هفت C برای ایجاد فرهنگ بهره وری.............................................................................................

77

-2 -19 نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره وری......................................................................................

79

-2 -20

موانع بهبود بهره وری..........................................................................................................................

82

-2 -21

منافع و فواید بهره وری.......................................................................................................................

82

-2 -22 مشخصات مطلوب سیستم اندازه گیری بهره وری........................................................................

84

-2 -23

ابعاد هفتگانه بهره وری.......................................................................................................................

85.

-2 -24

پیشینه تحقیق......................................................................................................................................

86.

-2 -25 نمونه تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی در خصوص موضوع مربوطه.............................

89

-2 -26

مدل مفهومی پژوهش..........................................................................................................................

90

-2 -27 مدل شماتیک فرهنگ سازمانی دنیسون.........................................................................................

91

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

-3 -1 مقدمه........................................................................................................................................................

93

-3 -2

روش پژوهش...........................................................................................................................................

93

-3 -3

جامعه ،نمونه آماریو روش نمونه گیری ............................................................................................

93

-3 -4

روش گردآوری اطلاعات.......................................................................................................................

94

-3 -5

ابزار گردآوری اطلاعات..........................................................................................................................

94

-3 -6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................................................

95

-3 -7

بهره گیری پایانی نتایج مورد انتظار...................................................................................................

95.

-3 -8

قلمرو تحقیق...........................................................................................................................................

95.

-3 -9

محدودیتهای تحقیق..............................................................................................................................

95

-3 -10

پایایی......................................................................................................................................................

95

-3 -11

روایی.......................................................................................................................................................

95

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

 

-4 -1 مقدمه........................................................................................................................................................

99

-2

-4

توصیف متغیرهای تحقیق...................................................................................................................

100

-3

-4

تحلیل متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................

117

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پشنهادات

 

-5 -1 مقدمه......................................................................................................................................................

162

-5 -2 نتایج کلی................................................................................................................................................

163

-5 -3 نتایج فرضیه ها و سؤالات پژوهش.....................................................................................................

164

-5 -4 پیشنهادات کاربردی.............................................................................................................................

171

-5 -5 پیشنهاد برای محققان آتی..................................................................................................................

172

-5 -6 منابع و مآخذ..........................................................................................................................................

174

 

پیوستها..............................................................................................................................................................

175

 

فهرست جداول

 

جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان........................................................................................

100...

جدول توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ................................................................................................

102

جدول توزیع فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان ...............................................................................................

104

جدول توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان...........................................................................

105

جدول توزیع فراوانی مربوط به سمت سازمانی پاسخ دهندگان ..............................................................................

107

جدول توزیع فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان ..................................................................................

108

جدول توزیع فراوانی مربوط به محل خدمت پاسخ دهندگان ..................................................................................

110

جدول توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان .................................................................................

111

جدول توزیع فراوانی مربوط به وضعیت استقرار پاسخ دهندگان .............................................................................

113

جدول آماره های توصیفی متغیرهای مستقل..............................................................................................................

114.

جدول آماره های توصیفی متغیرهای وابسته................................................................................................................

115

جدول نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته.....................................................................................................

118

جدول نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل....................................................................................................

118

جدول آزمون دو جمله ای جهت بررسی فرهنگ سازمانی ......................................................................................

120

جدول آزمون دو جمله ای جهت بررسی وضعیت بهره وری نیروی انسانی..........................................................

121

جدول نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازمانی و بهره وری ............................................

122

همبستگی بین متغیرها(شاخص های کفایت رگرسیونی )........................................................................................

123

جدول آزمون F جهت معنادار بودن رگرسیون.............................................................................................................

123

جدول معنادار بودن ضریب رگرسیونی فرهنگ سازمانی و بهره وری......................................................................

124

جدول نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سازگاری و بهره وری نیروی انسانی.................................

125

جدول نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین انطباق پذیری و بهره وری نیروی انسانی........................

129

جدول نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین درگیرشدن در کار و بهره وری نیروی انسانی................

132

جدول نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین رسالت و بهره وری نیروی انسانی.....................................

136

جدول متغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از رگرسیون گام به گام.................................................................

140

شاخص های کفایت مدل بین بهره وری نیروی انسانی و عوامل فرهنگی..............................................................

141

آنالیز واریانس جهت معنادار بودن رگرسیون گام به گام............................................................................................

141

جدول معنادار بودن ضرایب رگرسیونی عوامل فرهنگ سازمانی و بهره وری.........................................................

143

جدول آزمون فریدمن فرهنگ سازمانی به تفکیک شرکت های مورد مطالعه.......................................................

145

جدول آزمون فریدمن بهره وری نیروی انسانی به تفکیک شرکت های مورمطالعه..............................................

146

جدول نتیجه رتبه بندی آزمون فریدمن فرهنگ سازمانی کلی.................................................................................

148

جدول نتیجه رتبه بندی آزمون فریدمن بهره وری نیروی انسانی کلی...................................................................

150

جدول آنالیز واریانس جهت بررسی و مقایسه بهره وری نیروی انسانی بر حسب شرکت....................................

151

جدول مقایسه دو به دوی بهره وری نیروی انسانی شرکت به روش آزمون شفه..................................................

152

جدول رتبه بندی بهره وری نیروی انسانی بر حسب نوع شرکت.............................................................................

153

جدول آنالیز واریانس جهت بررسی و مقایسه فرهنگ سازمانی برحسب شرکت...................................................

155

جدول مقایسه دو به دوی فرهنگ سازمانی شرکت به روش آزمون شفه.................................. ....156

جدول رتبه بندی فرهنگ سازمانی بر حسب نوع شرکت...................................................... ..157

جدول نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازمانی و بهره وری به تفکیک شرکتها 159. ... ....