مقاله زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

مقاله زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 28

حجم فایل (به کیلوبایت) : 21

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

مقدمه:

    سال 1978 .م نقطة عطفی برای پیشرفت زنان اندونزی می باشد. دراین سال، قوانین اساسی و حقوق اجتماعی زنان در “رهنمودهای ملی برای توسعه” به تفصیل شرح داده شد. برای اولین بار، دولت برنقش زنان در توسعة كشور با ؟ یك مقام ملی: تحت عنوان ”دومین وزیر برای نقش زنان” تاكید كرد و تا سال 1983.م این موقعیت به وزیر نقش زنان ارتقاء پیدا كرد.

    مقام فلسفی پانسا سمیلا و قانون اساسی برای زنان، جایگاه و حقوق مساوی به عنوان مخلوقات آفریدگار درنظر گرفته اند. قانون اساسی حقوق، وظایف و فرصتهای یكسانی را برای زنان و مردان در بردارد. ازلحاظ تاریخی، شكل گیری نقش زنان اندونزی یك فرآیند طولانی را سپری كرده است. در قرون پیش تعدادی از زنان اندونزی درصحنه های سیاسی به عنوان ملكه سلطنت كرده اند. به عنوان مثال یكبار در قرن چهارم میلادی، تربیوناتونگادوئی و سوهیتا امپراتوری ماجا پاهیت، یكی از امپراتوریهای مورد احترام در مجمع الجزایر اندونزی را اداره كردند. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تعدادی از زنان اندونزی درجنگ با مخالفت قدرت استعماری به نیروی نظامی مردان پیوستند. دراین بین مارتا كریستینا تیاهاهو، نیا آگنگ سرانگ، كات یناك دئین و كات مئونیا از زنان برجستة این مبارزه بودند.

    چالش فرادوی زنان اندونزی اكنون كاملاً متفاوت است. تلاش زنان در فعالیتهای فرهنگی و خانوادگی بیشتر از حوزة سیاست است. امید زنان به توسعة استانداردهای زندگی و دست یافت به تحصیلات عالی می باشد.

    بعضی از زنان برجسته كه دربهبود وضعیت زنان در اندونزی از طریق آموزش و پرورش نقش داشته اند عبارتند از: كاوتینی از جه پارا جاوای مركزی (1904-1879) نیا احمد داهلان از جاوای مركزی، مایا والنده مارمینن از جنوب سوالاوزی دوبی سارتریكا از جاوای غربی است. این شخصیتهای تاریخی ثابت كردند كه زنان اندونزی برای رسیدن به اهدافشان تلاش خود را قرنها پیش آغاز كرده اند. این تلاش تا حال ادامه داشته و با سرعتی حركت كرده است كه اساسش تنها بر زندگی خانوادگی نیست. ...

...

نقش زنان در آموزش و پرورش:

    زنان از لحاظ سرشت طبیعیشان مربی هستند. معمولاً وظیفة زنان است كه بچه هایشان را تربیت كنند. رحم اولین مرحلة زندگی یك فرد است. رشد و هوش جنین، اساساً تحت تأثیر مادر است.

    اوانكاو مشهور، كارل گوستادیونك، باور داشت كه همة ابعاد زندگی روحی یك فرد وسلامت او از ارتباط با مادرش ناشی می شود. روابط بچه ها با مادرانشان تأثیرگذارتر از ارتباط با پدرانشان است. نگرش ذهنی و روانی مادر نقش اساسی و مهمی را بازی می كند. یونگ برای محبت و علاقة مادری اهمیت زیادی قائل بود. او معتقد بود كه اولین مرحلة رشد انسان به علاقة او به مادرش ارتباط دارد. درتمام مدت زندگی یك مادر به بچه هایش در تحصیل كمك می كند. معمولاً مادر نقش بسیار مهمی در موفقیت عملی بچه هایش بازی می كند و معمولاً آنها را در بدست آوردن مدارج تحصیلی بالاتر تشویق می كند. ارتباط اساسی میان مادر و فرزند پیشرفت و رشد ذهنی او را بالا می برد و منشأ شادكامی او می شود نقش زنان بعنوان مربی فراتر از زندگی خانوادگی آنهاست. تقریباً تعداد قابل توجهی از زنان اندونزی معلمان موسسه های تحصیلات عالی می باشند. جدول شمارة 6 نشان می دهد كه كل تعداد زنانی كه در موسسه های تحصیلات عالی معلم شده اند چه میزان می باشد از بین تعداد كل 684/56نفری معلمان تمام وقت یا پاره وقت، 64/13نفر (8/22%) زن می باشند. در موسسه های خصوصی زنان كمتری مشغول به كارند.

410 /141نفر898 /14نفر(3 /18 %)زن هستند.این بدان معنی است كه ازكل 094 /141  نفرمعلمین تحصیلات عالی فقط 53 /28 نفر(2 /20 %) زن هستند. ...

...