تحقیق تاثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال

تحقیق تاثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال تحقیق تاثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال

دسته : -پژوهش

فرمت فایل : word

حجم فایل : 289 KB

تعداد صفحات : 230

بازدیدها : 222

برچسبها : سیستمهای انفورماتیک

مبلغ : 26000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق و پژوهش تأثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختر برق)

چکیده

سیستم های انفورماتیک و سیستم های نگهداری و تعمیرات هر دو مفاهیمی هستند مهم و اساسی، که تحقیق بر روی هر یک و استفاده از ثمرات آن در پیاده سازی و تحقق کامل ان دو در مراکز صنعتی، سازمان ها و شرکت ها می تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.

اگر چه هر یک از سیستم های فوق به تنهایی دارای اهمیت بسیار و از سوی دیگر پیچیدگی های خاصی نیز می باشند ولیکن مهم آن است که بتوانبا شناخت و احاطه کامل بر روی هر کدام بصورت جداگانه دست به ترکیب و درآمیختن این دو با هم زد. بکارگیری هماهنگ و توامان سیستمهای فو ق الذکر افزایش در کارآیی و بهره وری فراوانی را برای مجموعه بدنبال خواهد داشت.

در تحقیق انجام گرفته تمامی تلاش محقق بر آن است تا مفاهیم درست و کاملی از سیستم های انفورماتیک و سیستم های نگهداری و تعمیرات ارائه نموده و بدنبال آن تاثیر این دو را بر یکدیگر بیان نماید.

برای دستیابی به این هدفشرکت تعمیرات انتقال که وظیفه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال نیروی منطقه مرکزی ایران را عهده دار می باشد وسیستم نگهداری و تعمیرات را بعنوان مبنای اصلی کارکرد خود انتخاب نموده و سالها است که از این سیستم استفاده می کند. بعنوان جامعه مورد مطالعهاین تحقیق برگزیده شده است. در ضمن با بکارگیری توامان سیستم های انفورماتیک در این شرکت فضای مناسبی برای رسیدن به هدف پژوهش بدست آمده است.

در ادامه با استفاده از روش توصیفی پیمایش و پرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق به آزمون سئوالات تحقیق پرداخته و نتایج حاصل از آزمون ها را بدست آوردیم.

سپس بررسی تاثیر ایجاد شده بصورت تفصیل بیان شده است و وجوه مختلف این تاثیر نیز در آزمونهای مختلف اندازه گیری شده است.

در پایان ملاحظه می شود که حاصل این سنجش نشانگر تاثیر مطلوب و بسزای سیستم های انفورماتیک بر روی عملکرد شرکت می باشد.

تاثیرگذاری بیشتر سیستم های انفورماتیک بر روی عملیات نگهداری نسبت به تعمیرات و رتبه بندی تاثیرات در هر بخش و بالاخره جمع بندی نهایی که بیانگر حاصل این پژوهش می باشد، در طول تحقیق به تفصیل ارائه می گردد.

فهرست

پیشگفتار

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

الف- تبیین موضوع تحقیق

ب- اهمیت موضوع

ج- اهداف

د- سئوالات اصلی (اساسی)

ه- تاریخچه کوتاه

و- متدلوژی تحقیق

ز- تعریف عملیاتی واژه ها

ح- مباحث فصول آینده

فصل دوم: مبانی نظری و سیر تطور موضوع

مقدمه

بخش اول

- تکنولوژی

- سیستم های تکنولوژی اطلاعات

- تعریف تکنولوژی اطلاعات

- تاریخچه تکنولوژی اطلاعات

- کاربردهای سیستم تکنولوژی اطلاعات در سازمان

الف-کاربرد عملیاتی

ب-کاربرد اطلاعاتی

ج-کاربرد آموزشی

- پیاده سازی سیستم تکنولوژی اطلاعات

بخش دوم

- جایگاه سیستم های نگهداری و تعمیرات

- تعریف سیستم های نگهداری و تعمیرات

- لزوم استفاده از سیستم های نگهداری و تعمیرات

- معایب ناشی از نداشتن سیستم های نگهداری و تعمیرات

- انواع روشهای نگهداری و تعمیرات

الف-نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود

ب-نگهداری و تعمیرات در هنگام بروز اشکال

ج-نگهداری و تعمیرات پیشگیری

د-نگهداری و تعمیرات پیشگویی کننده

ه-نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

- نگهداری و تعمیرات در سازمان ها

- نگهداری و تعمیرات در شبکه انتقال نیرو

بخش سوم

- تئوری های مبتنی بر عامل تاثیر

الف-جبر تکنولوژی

ب-جبر سازمانی

ج-دیدگاه اقتضاء و ضرورت

- انواع تاثیر تکنولوژی بر سازمان

-- تاثیر سیستم های انفورماتیک بر اقتصاد سازمان

-- تاثیر سیستم های انفورماتیک بر ساختار سازمان

-- تاثیر سیستم های انفورماتیک بر عملکرد سازمان

الف-تاثیر بر مهندسی مجدد منابع انسانی

ب-تاثیر بر استراتژی سازمان

ج-تاثیر بر متمایز ساختن عملکرد سازمان

د-تاثیر بر کارایی عملیات

ه-تاثیر بر طراحی مجدد گردش کار

بخش چهارم

مهمترین تحقیقات پیرامون تکنولوژی اطلاعات و عملکرد سازمان

برگزیده تحقیقات انجام گرفته در ایران

خلاصه

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

- روش تحقیق

الف-بررسی های موردی

ب-بررسی های آزمایشگاهی

ج-منابع دست دوم

د-روش تحقیق از راه بررسی یا پیمایش

- تحلیل عملی روش

- مدل تئوری و متغیرهای مورد آزمون

- متغیرهای سئوالات فرعی

- معیارهای سئوالات فرعی

- جامعه آماری و روش جمع آوری اطلاعات

- جامعه نمونه و پایایی و روایی پرسشنامه

خلاصه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیلی اطلاعات

مقدمه

- ویژگی های جامعه آماری

الف-ترکیب جامعه آماری از نظر مدرک تحصیلی

ب-ترکیب جامعه آماری از نظر موقعیت شغلی

ج-ترکیب جامعه آماری از نظر سابقه کار

- آزمون سئوالات تحقیق

الف-سئوالات مرتبط

ب-نوع و نحوه انتخاب تکنیک های آماری

- سئوال فرعی اول

- سئوال فرعی دوم

- سئوال فرعی سوم

- سئوال فرعی چهارم

- مجموع کلیه سئوالات فرعی (سئوال اصلی پژوهش)

- تحلیل واریانس

- تحلیل واریانس سئوال فرعی اول

- تحلیل واریانس سئوال فرعی دوم

- تحلیل واریانس سئوال فرعی سوم

- تحلیل واریانس سئوال فرعی چهارم

خلاصه

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

- نتایج تحقیق

- نتایج تحلیلی تحقیق

- محدودیت ها

- پیشنهادات

منابع

الف- منابع فارسی

ب- منابع انگلیسی

ضمیمه

فهرست جداول و نمودارها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید