ترجمه مقاله انرژی رله دیفرانسیل برای خطوط انتقال بلند

ترجمه مقاله انرژی رله دیفرانسیل برای خطوط انتقال بلند
رشته تحصیلی : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 16

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1200

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7000 تومان

خرید و دانلود

ترجمه مقاله انرژی رله دیفرانسیل برای خطوط انتقال بلند

مقاله مناسب برای درس حفاظت پیشرفته 


چکیده: 

سرعت عمل و حساسیت حفاظت دیفرانسیل جریان راباید به منظور مقابله با مشکلات ناشی از جریان های خازنی خط انتقال طولانی کاهش داد . برای حل این مشکل، رله دیفرانسیل انرژی جدیدی مطرح شد.این طرح پیشنهادی می تواند در میان خطا داخلی و خارجی با مقایسه انرژی های دو روش تمایز قائل شود روش اول محاسبه جریان انرژی در خط در یک بازه زمانی کوتاه، روش دوم برای محاسبه مصرف انرژی المانهای توزیع در خط انتقال با این فرض که خطا های داخلی در خط وجود ندارد  انجام می شود:ابزار ویژه بکار گرفته شده عبارتند از:استفاده از مقادیر معین از ولتاژ و جریان، ولتاژ وجریان آنی توزیع شده به صورت  خطی در طول  خط انتقال.تغیر خطی ولتاژ و جریان آنی در طول بازه نمونه،تساوی بازه نمونه بازمان عبور از خط حفاظت شده. بنابراین انرژی ها می توان با استفاده از مقادیر نمونه برداری شده در انتهای هر خط انتقال محاسبه نمود.ثابت شده است که انرژی محاسبه شده از دو روش  زمانی که هیچ خطا های داخلی در خطوط انتقال وجود نداشته باشد یکسان است. عملکرد روش ارائه شده با استفاده از آزمون های شبیه سازی EMTP، آزمایش شبیه سازی دینامیکی و مقایسه با روش رقابتی تأیید شده است.

 

 

An energy differential relay for long transmission lines

 

a b s t r a c t
The operating speed and sensitivity of the current differential protection must be lowered in order to deal
with the problems caused by the capacitive currents of the long transmission line. To solve this problem,
a new energy differential relay is put forward. The proposed scheme can distinguish between internal
and external faults by comparing the energies of two methods. The first method is to calculate the energy
flow in the line in a short time interval. The second method is to calculate the energy consumption of distributed
elements on the transmission line with the assumption that there is no internal fault on the line.
Special means are adopted: use of modal quantities of voltage and current; the instantaneous voltage and
current are distributed linearly along the transmission line; the instantaneous voltage and current vary
linearly during a sampling interval; the sampling interval is equal to the travel time of the protected line.
Thus the energies can be calculated by using the sampled values at each end of the transmission line. It
has been proven that the calculated energies of the two different methods are equal when there is no
internal fault on the transmission line. The performance of the proposed method has been verified by
EMTP simulation tests, dynamic simulation tests and the comparison with a competitive method.
 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

a b s t r a c tThe operating speed and sensitivity of the current differential protection must be lowered in order to dealwith the problems caused by the capacitive currents of the long transmission line. To solve this problem,a new energy differential relay is put forward. The proposed scheme can distinguish between internaland external faults by comparing the energies of two methods. The first method is to calculate the energyflow in the line in a short time interval. The second method is to calculate the energy consumption of distributedelements on the transmission line with the assumption that there is no internal fault on the line.Special means are adopted: use of modal quantities of voltage and current; the instantaneous voltage andcurrent are distributed linearly along the transmission line; the instantaneous voltage and current varylinearly during a sampling interval; the sampling interval is equal to the travel time of the protected line.Thus the energies can be calculated by using the sampled values at each end of the transmission line. Ithas been proven that the calculated energies of the two different methods are equal when there is nointernal fault on the transmission line. The performance of the proposed method has been verified byEMTP simulation tests, dynamic simulation tests and the comparison with a competitive method. 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved