ترجمه مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت

ترجمه مدل برنامه نویسی ریاضی  فازی  مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک  سبز تحت عدم قطعیت
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 22

حجم فایل (به کیلوبایت) : 620

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 17000 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

چکیده

اندازه گیری و کنترل تولید گازهای گلخانه ای در سراسر شبکه لجستیک (تدارکات) یک چالش مهم برای شرکت های امروزی با توجه به افزایش نگرانی در مورد اثرات زیست محیطی بر فعالیت های کسب و کار می­باشد. این مقاله یک مدل برنامه نویسی ریاضی فازی دو هدفه مبتنی بر اعتبار را برای طراحی پیکربندی استراتژیک شبکه لجستیک سبز تحت شرایط نامطمئن پیشنهاد می­کند. این مدل با هدف به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و هزینه های کل ایجاد شبکه به طور همزمان به خاطر ارائه یک تعادل معقول بین آنها است. یک شاخص ارزیابی اثرات زیست محیطی، عامه پسند اما معتبر، یعنی، شاخص تعادل CO2 برای مدل اثرات زیست محیطی در سراسر شبکه لجستیک مورد نظر، استفاده می­شود. از آنجا که حالت حمل و نقل و تکنولوژی تولید نقش مهمی در اهداف مورد نظر دارد، مدل ارائه شده تصمیم­گیری های مربوطه را با طراحی شبکه­های استراتژیک ادغام می­کند. علاوه بر این، برای حل مدل بهینه فازی دو هدفه پیشنهادی، یک رویکرد راه­حل فازی تعاملی بر اساس اندازه گیری اعتبار توسعه یافته است. یک مطالعه موردی صنعتی نیز برای نشان دادن انطباق مدل پیشنهادی و همچنین سودمندی روش حل آن، ارائه شده است.

a b s t r a c t
Measuring and controlling emissions across the logistics network is an important challenge for today’s
firms according to increasing concern about the environmental impact of business activities. This paper
proposes a bi-objective credibility-based fuzzy mathematical programming model for designing the strategic
configuration of a green logistics network under uncertain conditions. The model aims to minimize
the environmental impacts and the total costs of network establishment simultaneously for the sake of
providing a sensible balance between them. A popular but credible environmental impact assessment
index, i.e., CO2 equivalent index is used to model the environmental impact across the concerned logistics
network. Since transportation mode and production technology play important roles on the concerned
objectives, the proposed model integrates their respective decisions with those of strategic network
design ones. In addition, to solve the proposed bi-objective fuzzy optimization model, an interactive
fuzzy solution approach based upon credibility measure is developed. An industrial case study is also provided
to show the applicability of the proposed model as well as the usefulness of its solution method.