ترجمه غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک- تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی

ترجمه غنی سازی  برنج نیم پخته  با اسید فولیک- تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 16

حجم فایل (به کیلوبایت) : 658

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 14000 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

چکیده

غنی­سازی با اسید فولیک برای برنج نیم پخته  به صورت سیستماتیک برای دست آوردن بینش کمّی نقش متغیرهای کلیدی فرایند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نیم­پز در برنج قهوه ای خیسانده در آب با دمای 70درجه سانتی گراد به مدت 1، 2 و 3 ساعت با چهار غلظت مختلف غنی ساز صورت گرفته و برنج نیم­پخته خشک شده، به مدت سه زمان (یعنی 0، 60 و 120 ثانیه) آسیاب شد. هر دو غلظت باقی­مانده فولات در برنج و PH آب خیساندن پس از انجام مراحل خیساندن برنج نیم پخته، اندازه­گیری شد. مدل چند عاملی برای توصیف رفتار حفظ فولات باقی مانده توسعه داده شد و پیشنهاد شده که هر دو روش خیساندن و آردشدن، عوامل قابل توجه در غنی سازی اسید فولیک دارد. زمان خیساندن بهینه، 1.97 ساعت استنباط شد. نرخ حفظ فولات به دنبال سینتیک درجه 1 می­باشد در حالی که نرخ هیدرولیز طبیعی برنج و جذب فولات هر دو به زمان وابسته بودند.

a b s t r a c t
Folic acid fortification of parboiled rice has been systematically studied to obtain quantitative insights
into the role of key process variables. Parboiling was conducted with brown rice soaked at 70 C for 1,
2 and 3 h with four different fortificant concentrations added and dried parboiled rice was milled for
three durations (i.e. 0, 60 and 120 s). Both residual folate concentration in treated parboiled rice and
pH of the soaking water after soaking stages were measured. Multifactorial model was developed to
describe the residual folate retention behaviour and suggested that both soaking and milling were significant
factors in folic acid fortification. The optimum soaking time was deduced to be 1.97 h. Folate retention
rate followed a 1st order kinetics while the rates of natural rice hydrolysis and folate uptake were
both time-dependent.