تحقیق ارتباط مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

تحقیق ارتباط مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها تحقیق ارتباط مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 697 KB

تعداد صفحات : 117

بازدیدها : 276

برچسبها : مدیریت سود فعالیت های واقعی هزینه سهام عادی

مبلغ : 60000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود فعالیت های واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها می باشد. برای درک اینکه هزینه سرمایه ارتباط مثبتی با میزان مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پس از کنترل اثر مدیریت سود اقلام تعهدی این پژوهش انجام شده است . دستکاری مدیریت سود فعالیتهای واقعی رو از سه روش دستکاری مخارج و هزینه های اختیاری، دستکاری فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها (بلند مدت )، دستکاری تولید، موجودی و فروش بررسی شده است .

بدین منظور اطلاعات موجود در صورت های مالی گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سال های 1382 الی 1391 برای تعداد 10سال مورد تحلیل قرارگرفته است .

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهدکه بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشان دهنده این است کهتاثیر مثبت و معناداری بر هزینه سرمایه دارند ، و نتایج برای کلیه متغیرهای تحقیق، در سطح معناداری بود که نشان دهنده این است که شرکت های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود.

مقدمه

نقش اصلی گزارشگری مالی ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است . چنانچه مدیران برای گمرا ه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی، از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. به طور کلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت کرد. در روش اول، مدیران می توانند سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری دستکاری نمایند. در روش دوم، مدیران از طریق فعالیت های واقعی اقدام به دستکاری سود می نمایند. به ویژه آنها می توانند زمان و میزان فعالیت های واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود مورد نظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند به طور موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تاخیر انداختن آنها و نیز کاهش قیمت ها در پایان سال به منظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد. این دستکاری فعالیت های واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها انجام گرفته و در نظر دارد که این رابطه میان این دو متغیر را مورد بررسی قرار دهد.

ارتباط مدیریت سود و هزینه های سرمایه

هر شرکتی ریسک و بازده مخصوص به خود را دارد و منابع مالی شرکت به وسیله صاحبان و بدهی ها تأمین شده است و هر یک از آنها بازدهی متناسب با ریسک خود را درخواست می کنند. تأمین این بازده برای شرکت، یک هزینه است. بنابراین هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تأمین شود که از دو جنبه اهمیت دارد : اول اینکه تمامی مدل های ارزیابی اوراق بهادار بر هزینه سرمایه متکی است و دوم، سرمایه گذار ی وجوه توسط شرکت و تعیین اولویت های سرمایه گذاری و تعیین ساختار بهینه سرمایه بدون هزینه سرمایه عملی نخواهد بود . مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند، بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند.در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه، سرمایه است. اگر مدیریت موفق شود هزینه سرمایه واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژه های سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه سرمایه بالاتر مقرون به صرفه نیست، برارزش اقتصادی واحد تجاری خواهد افزود.

مفهوم هزینه سرمایه چیست؟

هزینه سرمایه به عنوان تعریف هزینه فرصت ناشی از همه سرمایه گذاری های انجام شده در یک بنگاه اقتصادی است. در تعریف دیگری از هزینه سرمایه می گوئیم که هزینه سرمایه عبارت است از هزینه فرصت کلیه سرمایه گذاریهای انجام شده در یک بنگاه اقتصادی که توسط مدیریت شرکت در تخصیص منابع سهامداران و طلبکاران انجام داده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3-فرضیه های پژوهش

1-4-تعریفمفاهیم ومتغیر های مورد مطالعه

1-4-1-هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها

1-4-2- مدیریت سود از اقلام فعالیت های واقعی

1-4-3- مدیریت سود اقلام تعهدی

1-4-3-1- اقلام تعهدی اختیاری

1-4-3-2- اقلام تعهدی غیر اختیاری

1-5- ساختار مقاله

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشنیه تحقیق

2-1مقدمه.

2-2مدیریت سود.

2 - 3رویکردهای مدیریت سود

2-3-1 اقلام تعهدی

2-3-2 فعالیت واقعی

2-4ارتباطمدیریت سود وهزینه های سرمایه

2-4-1- مفهوم هزینه سرمایه چیست؟.

2-4-2- هزینه سرمایه

2-4-3- اهرم های سرمایه

2-4-4- هزینه سرمایه واقعی

2-4-5- تفسیر هزینه سرمایه

2-4-6- میانگین موزون هزینه سرمایه.

2-4-7- چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه.

2-4-8- تعریف دیگری از مفهوم سرمایه

2-4-9- هزینه بدهی وساختار سرمایه

2-4-10- روش های متفاوت تعیین میانگین هزینه سرمایه

2 5 ارتباط اقلام تعهدی با هزینه وسرمایه

2 6 شدت مدیریت سود

2- 7 شدت هزینه سرمایه

2- 8 مدیریت سود چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد

2- 9 پیشینهخارجی..

2-10 پیشنیه داخلی..

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه

3-2-بیان مسئله

3-3-فرضیه های تحقیق

3-4-روش اجرای تحقیق

3-5-جامعه و نمونه آماری

3-5-1- جامعه آماری..

3-5-2-نمونه آماری

3-6- قلمرو تحقیق..

3-6- 1-قلمرو موضوعی..

3-6-2-قلمرو مکانی

3-6-3- قلمرو زمانی..

3-7- متغیرهای تحقیق..

3-7-1-متغیرهای وابسته.

3-7-2- متغیرهای مستقل

3-8-معرفی مدل تحقیق

3-9-نوع محاسبه متغیرهایی در جدول آورده شده است

3-10- ابزارهای تجزیه و تحلیل..

3-11- آزمون های آماری مورداستفاده

3-11-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها

3-11-2-آزمونها ایستایی (ساکن پذیری )

3-11-3- آزمونF لیمر.

3-11-4- آزمون هاسمن..

3-11-5- آزمون دوربین واتسون..

3-12- خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده آماری

4-1-مقدمه.

4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

4-2- نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

4-3- نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل های پژوهش

4-4- نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل های پژوهش

4-5- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4)

4-6- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)

4-7- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)

4-8- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

4-9- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (8)

4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول..

4-10-1- نتایج حاصل از بررسی مدل فرضیه اول

4-11- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم.

4-11-1- نتایج حاصل از بررسی مدل فرضیه دوم

4-12- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.

4-12-1- نتایج حاصل از بررسی مدل فرضیه سوم

فصل پنجم :خلاصه و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه موضوع و روش

5-3- خلاصه یافته ها

5-3-1- نتایج حاصل از آزمون ایستایی یا پایایی متغیرها

5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش

5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.

5-4- تطبیق یافته ها با نتایج تحقیقات دیگران

5-5-بحث و نیتجه گیری

5-6-محدودیت ها

5-7-پیشنهادات برای پژوهش های آتی

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع خارجی.

فهرست جداول

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید