مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 298 KB

تعداد صفحات : 158

بازدیدها : 213

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

گسترش  فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شركتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شركتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شركت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شركت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تكنیك های مدیران مالی در اداره امور شركتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

 

چكیده .............................................................................................................. 7

فصل اول : كلیات تحقیق ...........................................................................  8

مقدمه ................................................................................................................  9

بیان مسئله ..........................................................................................................  11

اهمیت موضوع تحقیق  ...................................................................................... 13

اهداف تحقیق ................................................................................................... 15

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ...................................................................  16

فرضیه های تحقیق .............................................................................................  17

قلمرو تحقیق .....................................................................................................  19

جامعه آماری .....................................................................................................  19

روش تحقیق ...................................................................................................... 20

روش جمع آوری اطلاعات  ..............................................................................  20

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ..........................................................................  21

ساختار كلی تحقیق ...........................................................................................  21

تعریف واژه ها ...................................................................................................  21

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق ..................................................................  25

بخش اول : روشهای تامین مالی .............................................................................  27

تاریخچه ............................................................................................................  28

شیوه های تامین مالی ..........................................................................................  30

روشهای متداول برای تامین مالی ........................................................................  33

تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ..................................................  34

وامهای بلند مدت ..............................................................................................  37

ویژگیهای وامهای بلند مدت ..............................................................................  37

مزایای وامهای بلند مدت ...................................................................................  37

معایب وامهای بلند مدت ....................................................................................  38

سهام ممتاز ........................................................................................................  38

ویژگی های سهام ممتاز .....................................................................................  39

انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ......................................  40

مزایای انتشار سهام ممتاز ....................................................................................  41

معایب انتشار سهام ممتاز ....................................................................................  42

سهام عادی ........................................................................................................  43

ویژگیهای سهام عادی ........................................................................................  43

انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ......................................  46

مزایای انتشار سهام عادی ...................................................................................  46

معایب انتشار سهام عادی ...................................................................................  47

اختیار خرید سهام ..............................................................................................  48

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ....................................................................  49

مزایای اختیار خرید سهام  .................................................................................. 50

معایب اختیار خرید سهام .............................