مقاله بررسی رابطه بین اختلالات شخصیت با گرایش به اعتیاد دربین دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور

مقاله بررسی رابطه بین اختلالات شخصیت با گرایش به اعتیاد دربین دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 92

حجم فایل (به کیلوبایت) : 210

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9900 تومان

خرید و دانلود

مقاله بررسی رابطه بین اختلالات شخصیت با گرایش به اعتیاد دربین دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور

این مقاله در 92 صفحه تهیه و تنظیم شده است .

 

چکیده :

سابقه وهدف:مشکل اعتیاد به مواد مخدر یک مشکل جهانی می باشد وبررسی های علمی نشان داده است که پیشگیری از اعتیاد به مراتب آسانتراز درمان است.لذا با توجه به اهمیت حیاتی این پدیده درصدد برآمدیم تا تحقیقی در زمینه خصوصیات شخصیتی افراد معتاد انجام دهیم،تا با شناخت بیشتر شخصیتی افراد معتاد بتوان اقدامات پیشگیری بهتری به عمل آورد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی –همبستگی 120نفر از دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه عوامل موثر با گرایش به اعتیاد 18سوالی و پرسشنامه شخصیت مینی سوتا بود که فرم کوتاه 71 سوالی پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا می باشد.

یافته ها : 3/25درصد افراد دارای علایم افسردگی 9/28درصد دارای علایم اسکیزوفرنی و4/19درصد دارای علایم هیپوکندریا و7/23درصد دارای علایم واکنش ضداجتماعی بودند.

بین دو متغییر گرایش به اعتیاد و اختلالات شخصیت همبستگی مثبت معنی داری به اندازه 2/24درصد وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود.

نتیجه گیری : با توجه به شیوع بالای اختلالات شخصیتی در افرادی که گرایش به اعتیاد دارند به نظر می رسد ملاحظات روانپزشکی در مراکز درمان سوء مصرف مواد کنار دارودرمانی کاملا ضروری است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات تحقیق)

 

مقدمه

2

بیان مسئله

4

ضرورت و اهمیت تحقیق

6

اهداف

7

-اهداف کلی

7

-اهداف جزئی

7

فرضیه

8

تعاریف

9

-تعریف مفهومی

9

-تعریف عملیاتی

9

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

 

اعتیاد

11

تاریخچه ی اعتیاد در ایران

11

وابستگی به مواد

12

ریشه های روانی اعتیاد

12

پیشگیری به عنوان بهترین شیوه ی مقابله با اعتیاد

13

نگرش و باورهای ناکارآمد در اختلال سوء مصرف مواد

14

پیشینه پژوهش اعتیاد

15

اختلالات شخصیت

17

تعریف شخصیت

17

تعریف اختلالات شخصیت

18

تعریف شخصیت از دیدگاه روانشناسی

20

تعریف شخصیت از دیدگاه مردم عادی

22

عامل ژنتیکی

23

عامل محیطی

24

عامل یادگیری

27

عامل والدین

28

عامل رشد

29

رابطه فرهنگ و شخصیت

30

نقش تجربه گروهی در رشد شخصیت افراد

31

نقش تجارب شخصی در رشد شخصیت

31

تیپ های شخصیتی  AوB

32

تغییر شخصیت نوع Aبه شخصیت نوعB

35

-روش کلی

35

-روش اختصاصی

36

انواع تیپ های شخصیت  در نظریه یونگ

36

-درونگرایی

36

-برونگرایی

36

ویژگی های شخصیت برونگرا

37

ویزگی شخصیت درونگرا

38

دسته بندی اختلالات شخصیت

42

درمان اختلالات شخصیت

48

چند محدودیت درمان های اختلال شخصیت

49

فصل سوم(روش پژوهش و روش اجرای پژوهش)

 

روش اجرای پژوهش

51

جامعه آماری

51

شیوه نمونه گیری و حجم نمونه

51

ابزارهای اندازه گیری پژوهش

52

 

 

                              فصل چهارم(تحلیل یافته های پژوهش )

 

توصیف متغیر های جمعیت شناختی

56

-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن

56

-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس شغل پدر

57

-توزیع فروانی پاسخگویان بز اساس سطح درآمد پدر

57

توصیف متغیرهای تحقیق

58

-توصیف اختلالات شخصیتی نمونه آماری مورد مطالعه

58

-توصیف گرایش به اعتیاد نمونه آماری مورد مطالعه

59

آزمون های فرضیات تحقیق

59

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

 

بحث و نتیجه گیری

67

پیشنهادهای پژوهش

68

محدودیت های پژوهش

69

منابع و ماخذ

71

پیوست ها

76